2023-nji ýylyň reňki - Wiva Magenta

PANTONE18-1750 Viva Magenta gyzyl we gyrmyzy reňkleriň arasynda janly, hyjuwly, gorkusyz we ylham berýän magenta reňkidir.Pantone, “Viva Magenta” -ny ýyly we sowuk äheňleriň, tebigatda tapýan inçe kölegeleriň we dünýäniň dürlüligini görkezýän inçe kölegeleriň arasyndaky ajaýyp deňagramlylyk hökmünde suratlandyrýar.

图片 1

Viva Magenta bölekleýin mör-möjek, kokineal tarapyndan ylham aldy.Koçineal, ermeni daglyk ýerlerinde doglan 0,5 sm uzynlykdaky tomzak bolup, ýaşaýan ýerindäki meňzeş reňkli güller we miweler bilen garyşýan ajaýyp gyzyl daşky görnüşi.

图片 2

PANTONE 18-1750 Viva Magenta arassa şatlygy berýär we öwrenilmedik synaglary we öz-özüňi görkezmegi höweslendirýär.Bu batyrgaý, akylly we öz içine alyjy, serhetsiz reňk.Näbellilik bilen häsiýetlendirilen döwürde bize “Viva Magenta” ýaly tolgundyryjy reňkler gerek.Dizaýnerler ýaňy çykan ýaz / tomus 2023 sergilerinde reňk ulandylar.Uly göwrümli ulanmak görnüşinde köýneklerde, köýneklerde, eşiklerde, trikota and we ş.m. giňden ulanylýar.

图片 3
图片 4

Iş wagty: 12-2022-nji dekabry