Mugt güýzden we gyşdan lezzet alyň

Milli Meteorologiýa Merkezi 17-nji oktýabrda galyň we temperaturanyň peselmegi baradaky çaklamany bermegini dowam etdirdi. Sowuk howanyň täsiri bilen Huang-Huai we Hytaýyň günortasyndaky sebitleriň köpüsinde 4 ~ 6 a peselýär, gündogar Jiangnan we gündogar günortadaky käbir sebitler Hytaýda ýerli temperatura 10 drop peselip, 8 ~ 10 temperature peselýär.

Temperaturanyň peselmegi bilen, agyrlyk güýjüniň ýylylygyny açmak üçin CalvinKlein bilen gyş şkafyňyzy synap görüň.

图片 1
图片 2

Giň egin we ýeňsiz dizaýn, hemme zadyň ugry.

Pes doýma reňkine gabat gelýär, her gün açyň.Süýji we salkyn, owadan we öz-özünden düşündiriş bolup biler, içerde we daşarda erkin gatnaşyp, erkin we aňsat, güýz we gyş hezilleri bilen oýnap biler.

图片 3
图片 4

Sowukdan gorkmaň, içki hyjuwy ýakyň.Tekiz dokumasy, ýyly ýiti gyralary we burçlary.

Markanyň minimalistik estetikasy ýumşak mumy guzy kassir paltosyna birleşdirilip, ýumşak we amatly bolýar, ýylylyk ýokarlanýar we garyň rahatlygy ajaýyp.Reňk söýýänler, yssy gyş.

图片 5
图片 6

Sport şemalyndan goramak, sowuk we hapa, erkin we aladasyz pistope garşy durmak üçin penjekden düşýär.

Ylym we tehnologiýa matalaryny, pyrlamaga garşy, ýagy, suwuklyga garşy tegmilleri ulanmak.Matarym matly LOGO çap, ýumşak we dokumasy.


Iş wagty: 17-2022-nji oktýabr