23-24 Mata tendensiýasy çaklama: Köp döredijilik

Her dürli guramalar we şahsyýetler has adalatly dünýä gurmagyň ýollaryny yzygiderli gözleýärler.Has akylly, has ýönekeý we has ekologiýa taýdan arassa önümlere, tejribelere we ulgamlara bolan isleg we isleg akylly dizaýn temasyna itergi berýär.Bu pikir köpçülige has çydamly, çydamly we köpugurly öz içine alyjy dizaýn we döredijiler üçin diňe önümleriň häzirki wagtda nähili ulanylýandygyny däl-de, eýsem geljekde nähili boljakdygyny hem göz öňünde tutmalydyr.

1. Dymmak az

Softumşak we ýönekeý senagat gurluşy, ýumşak ses siňdiriji mata täsirini görkezip, duýulýan ýerüsti gurluşa ulanylýar.Ajaýyp mikro dokma nagyşlary we ýönekeý poroşok mumy äheňi häzirki zaman asuda we rahatlandyryjy duýgy goşup biler.

图片 7

2. Täze mekdep

Klassiki stil, bölünen dizaýn matasy bilen janlanýar we janlylygy we şatlygy görkezýär, täze mekdep fraksiýasynyň tendensiýasyny görkezýär.Janly reňk görkezişi bilen ekranyň özüne çekijiligini güýçlendiriň.

图片 8

3. Häzirki zaman düşegi

Ylmy geljegi ýokary tehnologiýaly daşky eşikleriň ösmegine we kaska ýaly ergonomiki düşegiň ösmegine itergi berýär.Innowasiýa dizaýnlaryny döretmek üçin ýylylygy bejermek, tikin we laýyk düşek bilen synag.Tehnologiýany neýlon aşaky mata we daşky gurşawy goramak bejergisi.

图片 9

4.Ekstreme garyşyk

Iň ýokary geçiş gurluşy daşky eşikleri we esbaplary oýnawaç şahsy täsir edýär.Olüňi, ýüpi we iňňäni kesmek arkaly güýçlendirilen ýorgan zolaklary, goýy tekiz, 3D kamuflaage we haýwan nagyşlary bilen ýumşak dokma dizaýn ediň.

图片 10

Iş wagty: Noýabr-04-2022